Seuran säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Paimion Yritys ry.

Seuran kotipaikka on Paimion kaupunki.

 

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja liiton asianomaisen piirijärjestön

jäsenseurana.

Seuran tarkoituksena on:

1) edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja;

2) kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;

3) edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä

4) toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1) järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;

2) harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä; sekä

3) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1) järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;

2) harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;

3) ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa;

4) järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä; sekä

5) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi. Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

 

3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, vapaajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

 

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) -vuotias yksityinen henkilö.

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.

 

Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena

jäsenenä yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut tai seuran ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n muiden jäsenseurojen varsinaisena jäsenenä yhteensä 30 vuotta ollut yksityinen henkilö.

 

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

 

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

 

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Työväen Urheiluliitto

TUL ry:n tai liiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä,

vapaajäseneksi pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran johtokunta.

 

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta

sekä maksuajankohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaajäseneltä, kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

 

Seuran johtokunta voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.

 

4 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle/ johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

1) jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai

2) jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka

3) jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Jäsenen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan

kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

 

Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

 

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

 

5 § Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran johtokunta.

 

6 § Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous loka- tai marraskuussa

johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3) esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;

8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä

9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;

4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle;

5) vahvistetaan hallituksen/johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;

6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituksen/johtokunnan jäsenet;

7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä

10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

 

Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johtokunta ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

 

7 § Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta

katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Johtokunnan on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

8 § Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän

kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-

oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

Vapaa- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa

puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus ennen vapaajäseneksi hyväksymistä tai kunniajäseneksi taikka -puheenjohtajaksi kutsumista.

 

9 § Kutsu seuran kokoukseen

Johtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kahdeksan

(8) päivää ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko

1) kirjeitse tai

2) ilmoituksena Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa

taikka seuran omassa lehdessä taikka

3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä taikka

4) sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet seuralle sähköpostiosoitteensa.

 

 

10 § Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja

ja 3 - 7 muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan seuran syyskokouksessa kalenterivuodeksi

kerrallaan. Johtokunnan jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä.

 

Johtokunnan kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä

ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) johtokunnan

muista jäsenistä on saapuvilla.

 

Johtokunnan päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet

(1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi

tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa

tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

 

11 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti johtokunnan tehtävänä on:

1) edustaa seuraa;

2) johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista;

3) kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;

4) panna toimeen seuran kokouksen päätökset;

5) pitää luetteloa seuran jäsenistä;

6) laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;

7) valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin sekä

8) ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

 

12 § Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa

toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä johtokunnan antamien

ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa

taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja johtokunnan hyväksymän

taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä

seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

 

13 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri

ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.

 

Johtokunta voi määrätä johtokunnan jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan

seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

 

14 § Tilintarkastajat

Seuralla on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka kaikki

valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

15 §

Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään

kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

16 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallituksen hyväksyminen.

 

17 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta

hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen

aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa

(3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.

 

18 § Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä

päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle.

 

19 § Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä

koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.